DRÄNERING

Dränering består av i huvudsak tre komponenter:

  • Fuktskydd för att hålla betongplattan eller källarväggen fri från fukt.
  • Dräneringsrör som leder bort regnvatten till kommunens dagvattenledning eller en brunn.
  • Grovtgrus eller makadam som snabbt leder bort fukt och vatten.

Ovanstående gäller för alla typer av husgrunder. Vid dränering av betongplatta eller krypgrund behövs dräneringsrör och makadam.


En källarmur fuktskyddas med markskivor som isolerar källaren eller fuktskydd med hjälp av särskilda plastmattor, som till exempel platonmatta. Det går också att stryka källarmuren med tjära eller kallasfalt men är idag inte vanligt.

Allmän information om dränering.

Dränering behövs för alla typer av husgrunder. Hur dräneringen ska utformas beror på typen av husgrund och hur markförhållanden är.

Lerjord är särskilt problematiskt eftersom lerjorden behåller fukten från regnvatten kvar längre i marken. Grunden utsätts för fukt under längre tid än om marken består av grus. Om marken består av grus kommer smältvatten och regnvatten att rinna undan betydligt fortare.

Dränering av källare

Dränering av källare

Regnvatten ska ledas bort från huset.

Under alla grunder finns makadam som ska förhindra att grunden suger upp vatten. Men vattnet kan komma rinna mot grunden. Av den anledningen ska man undvika rabatter runt ett hus.

Regnvatten ska ledas bort

Regnvatten från stuprör ska ledas bort från huset. Det kan göras med rännsten eller med rörledning till dagvattenledningen. En del kommuner tillåter inte att regnvatten leds ut i den kommunala dagvattenledningen. Istället kan man ha en infiltration i marken.

Marken ska luta minst tre meter från huset, lutningen ska vara minst 1:20. 5 % lutning och tre meter innebär att lutningen ut från huset är 15 cm (nivåhöjd). Vid återfyllning bör man tänka på att marken kommer att sätta sig. Därför rekommenderas dubbla höjden. Efter två år räknar man med att marken satt sig.

Om regnvatten från stuprören inte kopplas till dagvattenledningar ska vattnet ledas så långt bort från huset som möjligt. Avståndet ska vara lika långt som dräneringsrören ligger djupt. Tänk på att vegetationsytan, gräsmattan, ska vara dubbelt så stor som takytan. Om du har ett tak på 100 m2 så bör vegetionsytan vara minst 200 m2. Om det finns fyra stuprör, vilket är vanligt, blir ytan per stuprör 50 m2.

Dränering av betongplatta

Dränering av betongplatta

Stenkista

Om en stenkista anläggs för att ta hand om regnvatten beräknas storleken på stenkistan enligt följande formel:

V=A*3*0,03 då får man ut hur stor stenkistan ska vara.

Tänk på att inte lägga en stenkista för djupt då den oftast är full om det regnar då markvattennivån stiger.

Ett annat alternativ till stenkista är så kallade dagvattenkassetter.

Problem som uppstår vid dålig dränering.

Hus med källare kan drabbas av översvämning om dräneringen inte fungerar. Även om man inte har drabbats av översvämning leder en dåligt fungerande dränering till ökad fuktighet i källaren. Det kan i sin tur orsaka problem. Förutom att saker som förvaras i källaren kan skadas kan även grunden vittra sönder om den aldrig tillåts torka ut. De flesta byggmaterial klarar av en hög fuktighet under en viss tid. Alla byggmaterial tar skada om materialet aldrig får torka ut ordentligt.

En för hög luftfuktighet i källaren kan även leda till att utrymmen ovanför tar skada av fukten. Stommen till själva huset kan drabbas, med mögel som följd.

Betongplatta behöver en bra dränering.

En betongplatta som ständigt är i kontakt med fukt medför problem. Fukten letar sig upp i golvet och även upp i stommen. Lägger man en plastmatta eller korkmatta på ett betonggolv kommer mattan att bubbla sig om betongplattan har för hög fuktighet, ett tecken på att dräneringen måste göras om.

Väljer man organiska material som trä kommer träet att mögla. Mögel kan även uppstå i stommen.

Vanligtvis läggs en fuktspärr mellan betongen och inomhusgolvet samt stommen. Men det är svårt att få en helt tätt konstruktion. Säkraste är att se till att dräneringen utanför betongplattan fungerar.

En del betongplattor saknar helt dränering i form av rör som leder bort vatten. Även hus byggda på betongplatta eller krypgrund behöver en fungerande dränering.